Uw kind aanmelden

Kennismaking
Als u interesse heeft in Bs Stefanus, maken wij graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Hierin zullen we u onze werkwijze uitleggen, u rondleiden door de school en u informatie meegeven zodat u zich een goed beeld kunt vormen van onze school. Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op.

Uw kind aanmelden
Een schooljaar start doorgaans in augustus/september en duurt meestal tot juli. Gedurende het schooljaar stromen de kinderen in groep 1 in op het moment dat zij 4 jaar worden. Aangezien het aantal instromers per maand/jaar nooit gelijk is, is het voor school van belang om tijdig te weten wanneer zij een nieuwe leerling mogen verwachten. Hierdoor wordt de planning overzichtelijk. Om deze redenen vragen wij u dan ook vriendelijk om tijdig (rondom de derde verjaardag) bij onze directie aan te geven dat we een nieuwe leerling mogen verwelkomen.
Indien uw kind een 'zij-instromer' is, dat wil zeggen aangemeld wordt na het vierde levensjaar en bijvoorbeeld ten gevolge van een verhuizing of andere reden, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij ons. In principe gelden dezelfde regels van toelating.

Aanname en inschrijvings-procedure
De procedure is als volgt: ouders melden hun kind aan, de school beslist over toelating. Een kind is pas officieel leerling, wanneer het vervolgens de school daadwerkelijk bezoekt. Vanaf de dag dat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, mag deze instromen; vanaf 5 jaar is het kind leerplichtig. 

Bij elke aanmelding is het van belang dat wij vooraf goede informatie krijgen om op basis daarvan wel of niet over te kunnen gaan tot inschrijving op onze school. Wij vragen dan ook altijd uw toestemming om informatie op te mogen vragen bij bijvoorbeeld de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Of als uw kind een 'zij-instromer' is, nemen wij graag contact op met de voorgaande school.

Er zijn twee uitzonderingen:
1.  Als uw kind in december 4 jaar wordt, start het na de kerstvakantie. Hierdoor hoeft het niet tijdens de drukke periode in december in een nieuwe groep te starten. Het is voor uw kind prettiger en dus beter om de decemberfeesten in de bekende omgeving van de peuterspeelzaal te beleven.
2.   De laatste maand van het schooljaar is een heel drukke maand met veel activiteiten. De kleuterklassen zijn meestal groot met veel kinderen. Als uw kind voorafgaand aan deze laatste maand jarig is, start het in het nieuwe schooljaar in groep 1.
 
Kennismaking ouders:
Het intakegesprek vindt met de (adjunct)directeur plaats. Een afspraak kan telefonisch of via mail gemaakt worden met Lilian Knooren of Bernd Reichrath.
Om alvast kennis te maken, ontvangen de nieuwe kinderen met hun ouders vervolgens een uitnodiging om op een woensdag na schooltijd te komen kennismaken in de groep. De kinderen mogen dan spelen en de ouders en leerkracht wisselen wetenswaardigheden uit.
 
Informatie voor nieuwe ouders
Basisschool St. Stefanus is het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.